top of page
ค้นหา

"ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องทำอะไรบ้างนะ ???"
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการแบ่งบุคคลเหล่านี้เป็น 3 กลุ่มได้แก่

  1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

  2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาขา สำหรับสาขาของกิจการกลุ่มที่ 1 (ถ้ากลุ่มที่ 1 มีสาขา ให้สาขาจัดทำบัญชีด้วย)

  3. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ประกอบธุรกิจต่อไปนี้

  4. ผู้ผลิต จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย นำเข้า ส่งออก แถบเสียงเพลง แถบวิดีทัศน์ และแผ่นซีดี

  5. โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก หัตถกรรมจากงาช้าง ค้าปลีก ค้าส่ง งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page