top of page
ค้นหา

"ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องทำอะไรบ้างนะ ???"
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการแบ่งบุคคลเหล่านี้เป็น 3 กลุ่มได้แก่

  1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

  2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาขา สำหรับสาขาของกิจการกลุ่มที่ 1 (ถ้ากลุ่มที่ 1 มีสาขา ให้สาขาจัดทำบัญชีด้วย)

  3. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ประกอบธุรกิจต่อไปนี้

    1. ผู้ผลิต จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย นำเข้า ส่งออก แถบเสียงเพลง แถบวิดีทัศน์ และแผ่นซีดี

    2. โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก หัตถกรรมจากงาช้าง ค้าปลีก ค้าส่ง งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page