top of page
ค้นหา

“รายจ่ายเพื่อการลงทุน?”“รายจ่ายเพื่อการลงทุน?”

การซื้อสินทรัพย์สักชิ้น เชื่อว่าทุกคนคงพอจะทราบว่าเราต้องรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ จากนั้นจึงตัดค่าใช่จ่ายเป็นรายงวดในรูปของค่าเสื่อมราคา แต่เมื่อเราใช้สินทรัพย์ไปสักระยะหนึ่ง ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับสินทรัพย์ชิ้นนี้ เราจะรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายดีนะ?


การแบ่งประเภทสามารถทำได้โดย พิจารณาว่ารายจ่ายนั้น ทำให้สินทรัพย์เปลี่ยนไปจากสภาพที่ควรจะเป็นหรือไม่


ตัวอย่างค่าใช้จ่าย – มีบ้านชั้นเดียวสีฟ้า ต่อมาทาสีใหม่เป็นสีเหลือง ตรงจุดนี้ถือเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากการทาสี ไม่มีผลต่ออายุการใช้งานของตัวอาคาร ไม่ได้มีการเปลี่ยนแทน รวมทั้งไม่ได้ทำให้อาคารสามารถใช้งานได้ดีขึ้น


ตัวอย่างสินทรัพย์ – มีบ้านชั้นเดียวสีฟ้า ต่อมามีการต่อเติมปล่องไฟ ทำหน้าต่างเพิ่ม ในส่วนนี้ถือเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มเติมสินทรัพย์เดิมให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น มีการเพิ่มเติมสินทรัพย์คือปล่องไฟ และหน้าต่างเข้าไปในสินทรัพย์เดิม ดังนั้นต้องรับรู้หน้าต่างและปล่องไฟเป็นสินทรัพย์พร้อมตัดค่าเสื่อมราคาตามปกติสำหรับส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไป


ทั้งนี้ ในทางภาษีหากรายการใดที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ที่ต้องตัดค่าเสื่อมราคา แต่ถูกจัดประเภทให้เป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทันที ต้องเปลี่ยนประเภทเป็นสินทรัพย์แล้วจึงจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ในรูปของค่าเสื่อมราคา


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Kommentare


bottom of page