top of page
ค้นหา

“อะไรคือ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI -> Non-Controlling Interests) ??”


ทุกคนอาจเคยเจอรายการ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หรือ NCI” ในงบการเงินกันมาบ้าง รายการนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่กิจการของเราเข้าไปถือหุ้นในกิจการอื่นในสัดส่วนที่มีสาระสำคัญทำให้ต้องมีการจัดทำงบการเงินรวม โดยเมื่อกิจการของเรามีการจัดทำงบการเงินรวม เราจะต้องรวมเอาส่วนของกิจการที่เราเข้าถือหุ้นเข้ามาแสดงในงบของกิจการเราด้วย และจากการรวมนี้เอง จะแสดงส่วนของ NCI ขึ้นมา เพื่อเป็นการบอกว่า ในงบการเงินรวมนี้ มีส่วนที่ไม่ใช่ของกิจการเราอยู่เท่าไร เพราะหากเราไม่ได้เข้าถือหุ้น 100% จะต้องมีส่วนที่เหลือที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นรายอื่น


ดังนั้น หากสรุปความหมายของ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หรือ NCI” อย่างง่าย ก็คือส่วนที่ไม่ใช่ของกิจการ ซึ่งเกิดจากการรวมมูลค่าของกิจการในงบการเงินรวม


ดู 120 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Commenti


bottom of page